Nieuws

U bent hier

20 Sep
Vlaamse overheid investeert fors in geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren

Vanuit Vlaanderen kiezen we resoluut om de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren te bevorderen. Deze beleidskeuze bouwt voort op de wetenschappelijke inzichten dat 50% van de psychische problemen bij volwassenen ontstaan voor 14 jaar, 75% voor het 25ste levensjaar. Vroeg problemen ontdekken en vroeg ingrijpen staan dus voorop in de aanpak om later erger te voorkomen. We stellen, binnen de bevoegdheid die de Vlaamse overheid toekomt, het continuüm van preventie – zelfzorg – hulpverlening centraal.

We vatten de belangrijkste acties uit het actieplan geestelijke gezondheid m.b.t. kinderen en jongeren samen:

Preventieve acties
We zetten verder in op het promoten van preventieve initiatieven rond geestelijke gezondheid, ook naar kinderen en jongeren. We denken hierbij aan de vernieuwing van de NOKNOK-campagne door Vlaams Instituut Gezond Leven, de acties vanuit VAD, VLESP, Eetexpert, ...

Vroegdetectie
We voorzien in een programma ‘vroegdetectie en -interventie naar kinderen, jongeren en jongvolwassenen’ (0 tot 23 jaar) die de eerste tekenen vertonen van een mogelijke psychische of psychiatrische problematiek. Er is een totaal budget van 2.300.000€ voorzien voor dit programma (januari 2018).

Project hoogbegaafde kinderen
Er is i.s.m. Excentra een specifiek project opgezet voor hoogbegaafde kinderen en jongeren met psychische problemen.

Zelfzorgcampagne
We besteden nog meer aandacht aan zelfzorg en richten ons hierbij o.a. naar jongeren uit de transitieleeftijd (16-23 jaar) met een aansprekende campagne in het najaar.

Extra middelen voor TEJO
Bijkomende financiering voor TEJO in 2017 en 2018 voor de competentieontwikkeling en kwaliteitsbewaking van de TEJO-vrijwilligers, evenals voor een praktijkgerichte evaluatie over hun toekomstige rol en positie binnen het hulpverleningslandschap. TEJO biedt laagdrempelige, psychotherapeutische hulpverlening door professionele therapeuten op vrijwillige basis aan kinderen en jongeren tussen 10 en 20. Kortdurend, onmiddellijk, anoniem en gratis. TEJO ontvangt een beperkte financiering als vrijwilligersorganisatie en bijkomende steun vanuit de Rode Neuzencampagne 2015.

Eén gezin, één plan
Vanuit de visie ‘één gezin, één plan’ wordt de geestelijke gezondheidszorg geïntegreerd meegenomen in de hulpverlening aan kinderen en jongeren. Zo worden er middelen voorzien om een eerstelijnspsychologische functie voor kinderen en jongeren uit te bouwen.

Online hulpverlening
We zetten verder in op online hulpverlening. We ondersteunen www.depressiehulp.be, de website die mensen met een depressie op een laagdrempelige manier bereikt. De programma’s zijn 'blended', een combinatie van online- en contactbehandeling, en zetten in op online-methodieken als voortraject (diagnostisch of ondersteunend). Bestaande onlinehulp-initiatieven in de verslavingszorg worden verder verfijnd, zoals www.alcoholhulp.be, www.cannabishulp.be, www.drughulp.be en www.gokhulp.be. Vanuit universele preventie en suïcidepreventie worden er verschillende online apps en tools uitgewerkt en verder verspreid, zoals Think Life.

Samenwerking met federale overheid
We investeren verder in de netwerken geestelijke gezondheid kinderen en de diverse programma’s die in de loop van 2016 in samenwerking met de federale overheid uitgerold zijn, bv. rond mobiele crisiszorg, assertive care, consult en liaison, …

Netwerken geestelijke gezondheidszorg
Het ambulante en mobiele aanbod van de CGG wordt afgestemd met het zorgaanbod in de netwerken en verder verfijnd in termen van intensiteit en frequentie. Er wordt geanticipeerd op crisissituaties.

Uitbreiding kinderpsychiatrie
Diverse ziekenhuizen in Vlaanderen hebben de ambitie meer dan 120 extra kinderpsychiatrische daghospitalisatieplaatsen in België te realiseren.
 

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: "Willen we in Vlaanderen de huidige tendensen – een stijgend gebruik van zeer nabije ondersteuning, het afdammen van onze crisisnetwerken en onze gezinnen ondersteunen in wachtperiodes – keren, dan moeten we investeren in een snelle, preventieve en lokaal voldoende nabije jeugdhulp. We vertrekken hierbij van ‘1 gezin = 1 plan’ waarbij iedereen betrokken op een gezin, kinderen en jongeren ook mee instaat voor de continuïteit van de jeugdhulp. Hiervoor investeren we in een 2.0-aanpak door extra ondersteuning en opvang.”

 

19 Sep

Terwijl velen het eens zijn met de diagnostiek van onze gezondheidszorg, blijft veel bij het oude. Er verandert heel veel, maar weinig aan de fundamenten. En wat verandert,  verandert (te) traag. Waar willen we met onze gezondheidszorg eigenlijk naartoe? Op 18 september geven het UZ Brussel en de VUB met ZORG2030 het startschot van een brede dialoog met de samenleving over de gezondheidszorg in 2030. Zij doen dit naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van het universitair ziekenhuis en van de 40 jaar aanwezigheid van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie op de campus Jette.

15 Sep

Uit een evaluatie van 5 jaar oogscreening aan de hand van gegevens geregistreerd door de Centra voor Leerlingenbegeleiding, blijkt dat oogafwijkingen bij kinderen sneller worden opgespoord. “Dit onderzoek naar de oogscreening bij jonge kinderen door Kind en Gezin en de Centra Leerlingenbegeleiding toont hoe belangrijk vroegtijdige screening in de preventieve gezondheidszorg is.

31 Jul

Op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, besliste de Vlaamse regering om bijkomend 1.226 RVT-woongelegenheden te erkennen in de woonzorgcentra. Zo ontvingen 134 woonzorgcentra het bericht dat zij passen in de planning voor het bekomen van extra erkende rust- en verzorgingswoongelegenheden (RVT-plaatsen). Vlaanderen voorziet hiervoor 11 miljoen euro extra.

17 Jul

Jongeren die een delict plegen, moeten daar een heldere, snelle en constructieve reactie op krijgen. Ze worden meer aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid, kunnen zelf positieve voorstellen formuleren en krijgen ook kansen om de geleden materiële of relationele schade bij slachtoffers te herstellen. Reacties moeten ook voor jongeren voldoende duidelijk zijn en gesloten begeleiding moet zo veel mogelijk worden vermeden door nieuwe alternatieven.

Pagina's