Nieuws

U bent hier

31 Jul
11 miljoen euro voor toenemende zorgzwaarte in woonzorgcentra

Op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, besliste de Vlaamse regering om bijkomend 1.226 RVT-woongelegenheden te erkennen in de woonzorgcentra. Zo ontvingen 134 woonzorgcentra het bericht dat zij passen in de planning voor het bekomen van extra erkende rust- en verzorgingswoongelegenheden (RVT-plaatsen). Vlaanderen voorziet hiervoor 11 miljoen euro extra. De Vlaamse Regering zet zo de inhaalbeweging van een aangepaste zorgfinanciering van de woonzorgcentra, die ze op zich neemt sinds ze in 2014 na de Zesde Staatshervorming bevoegd werd, verder door.

17 Jul

Jongeren die een delict plegen, moeten daar een heldere, snelle en constructieve reactie op krijgen. Ze worden meer aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid, kunnen zelf positieve voorstellen formuleren en krijgen ook kansen om de geleden materiële of relationele schade bij slachtoffers te herstellen. Reacties moeten ook voor jongeren voldoende duidelijk zijn en gesloten begeleiding moet zo veel mogelijk worden vermeden door nieuwe alternatieven.

30 Jun

Naar aanleiding van ons perinataal netwerk hebben het Expertisecentrum Brussel en de WGC de Brug en Medikuregem de handen in elkaar geslagen om gezamenlijk de opleiding Centering Pregnancy te willen organiseren.

De data zijn bekend de 22 en 23 september zal de cursus doorgaan in Brussel.

30 Jun

Zorginspectie controleert de zorg- en welzijnsinstellingen in Vlaanderen om de kwaliteit van de zorg en ondersteuning te garanderen. Bij die inspecties gelden in sommige gevallen nog onduidelijkheden over wat wel en niet is toegestaan. Met het decreet dat vandaag door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd wordt nu precies afgelijnd wat de inspectie wel en niet mag controleren. Tegelijk wordt met dit toezichtsdecreet het inspectieproces nog duidelijker gescheiden van het subsidiëren en erkennen, vergunnen en handhaven vanuit de principes van goed bestuur.

23 Jun

In bijlage vindt u de nieuwe vormingsbrochure van W.E.M.M.E.L., het expertisecentrum Waardig Levenseinde, voor het academiejaar 2017-2018. In deze brochure zijn alle vormingen opgenomen die georganiseerd worden door het Forum Palliatieve Zorg, LEIF en de leerstoel Waardig Levenseinde van deMens.nu aan de VUB.

Pagina's